ADATVÉDELMI TÁJÁKOZTATÓ

 

 1. BEVEZETÉS

Jelen tájékoztató Biró József e.v. továbbiakban vállalkozó, (székhely: 3000 Hatvan, Árpád utca 36.), mint adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos feltételeket tartalmazza.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével összefüggő minden adatkezelése megfelel a nemzetközi és hazai hatályos rendelkezéseknek, és elvárásoknak.

A Vállalkozó célja ügyfelei, partnerei (együttesen: érintettek) személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja mindezen személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vállalkozó. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Vállalkozó. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel és partnereivel, mint adatkezelőkkel ill. adatfeldolgozókkal szemben megfogalmazott, és érvényesít.

Jelen dokumentumban a személyes adatkezelési feltételeket határozzuk meg. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és uniós jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);
 • az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (679/2016. sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.). Alkalmazott fogalmak:
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

Az adatkezelő cégadatai:

Név:                Biró József e.v.

Székhely:        3000 Hatvan, Árpád utca 36.

Levelezési cím: 3000 Hatvan, Árpád utca 36.

Adószám: 55724733-1-30

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 3000 Hatvan, Árpád utca 36., ozon@szagstop.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük a kérelmet küldő személy (érintett) által kért címre.

 1. A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE:

Az ügyfelek, partnerek által megadott személyes adatokat a Vállalkozó nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az ügyfél, vagy partner felel. E-mail címének megadásakor egyben az ügyfél, partner felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő maga vesz igénybe szolgáltatást.

2.1. Az adatkezelés célja és feltételei: Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Vállalkozó tevékenységének adatkezelései elsődlegesen önkéntes hozzájáruláson, valamint a Munkatv., és az SzvMt-n alapulnak. Azonban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a megadott adatok egy körének kezelésére, tárolására, továbbítására jogszabály kötelezettséget ír elő. Ilyen esetben erről közvetlenül tájékoztatjuk az érintettet. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

2.2. Szolgáltatás megrendelés: A rendelés folyamatában az ügyfél által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések keretein belül. Az ügyféltől kért információk, amelyek az ügyfél által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, a megrendelőn kötelező mezőként szerepelnek. Az ügyféllel kötött adás-vételi szerződés megkötéséhez és végrehajtásához, egyes esetektől függően felvételre kerül más kapcsolati információ, mint a név, szállítási és számlázási cím, valamint származási hely, illetve az ügyfél által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül az ügyfél adatait használjuk még adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon.

2.3. Ügyféllevelezés: Felhívjuk minden érintett szíves figyelmét, hogy az ügyfelekkel, partnerekkel történő e-mail levelezés megőrzése érdekében, amelyek a Vállalkozó által megadott elérhetőségeken bonyolítanak le, az adatkezelő minden beérkező e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, dátum, időpont és az üzenetben rögzített egyéb személyes adatokkal együtt az adatkezelő az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli. Figyelemmel ezen körülményekre javasoljuk, hogy az esetleges magán levelezéseket mind a Vállalkozó oldaláról pl. munkavállalók, mind a külső levélküldők nem a céges levelezési címen folytassák.

2.4. HR, Munkavállalók adatkezelés, álláshirdetésre való jelentkezés

Munkaviszony esetén az adatkezelés jogalapja a munkaviszony létesítése, az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány száma, TAJ száma, adóazonosító jele, családi adókedvezmény igénybevétele esetén a gyermek neve, születési ideje. A Társasággal munkaviszonyban álló érintettek esetében a munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A Vállalkozó-nál betöltendő állásra történő jelentkezés céljából beküldött pályázatokat, önéletrajzokat a Vállalkozó. a pályázatra nyitva álló határidő leteltét követő legfeljebb 30 napig tárolja és a pályázati eredményről szóló tájékoztatással egyidejűleg törli. Az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre lehet önéletrajz, kísérőlevél, illetve az azokban jelölt személyes adatok.

2.5. Egyéb célú adatkezelés

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tároljuk és felhasználjuk ügyfeleink, partnereink adatait, amikor megkeres minket e-mailben, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Amikor személyes adataikat adatfeldolgozó részére továbbítjuk, a Vállalkozó. felel ezen adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások megtartásáért. Ennélfogva személyes adatokat csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak továbbítjuk, akikkel adatfeldolgozási célú szerződést kötöttünk, és akik e szerződésben kötelezettséget vállalnak az átvett személyes adatok védelmére. Rendelése teljesítésével összefüggésben személyes adatait (szállítási adatokat) továbbítjuk a termékek szállítására szerződött logisztikai cégeknek. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor tájékoztatjuk az érintettet. Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyészség, a nyomozó hatóság a szabálysértési hatóság, közigazgatósági hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), valamint a jogszabályban arra felhatalmazott más szervek megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok törlése, valamint iratok átadása érdekében. Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, a Vállalkozó. személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a hatósági megkeresés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

2.6. Weboldalunk használatakor gyűjtött adatok

A www.szagstop.hu weboldalaink szolgáltatásait Ön többféle módon használhatja.

Információk, hírek keresésére és azok megosztására, a rendszerünk segítségével másokkal való kommunikációra vagy új tartalom létrehozására.

Fontos tudni, hogy a portál regisztrációs folyamatának elindítása önkéntes, viszont az űrlap mezők kitöltése kötelező.

Adatai törlését bármikor kérheti a kapcsolat menüpont alatt!

Azáltal, hogy Ön személyes információkat oszt meg velünk, szolgáltatásainkat korlátozás nélkül ingyenesen használhatja.

Mivel igénybe veszi szolgáltatásainkat, fontosnak tartjuk, hogy tisztában legyen azzal, hogyan használjuk fel az információkat, illetve azzal, hogy miként óvhatja meg személyes adatait.

Adatvédelmi irányelveink:
A megadott adatok kezelésére jogosult személy a honlap szerkesztője.
Az adatkezelés időtartama a regisztráció kezdetétől, az adatok törléséig, illetve annak kéréséig érvényes.

Milyen információt gyűjtünk Önről, és miért gyűjtjük az információkat?

Hogyan használjuk fel az ilyen információkat?

Ismertetjük az általunk kínált lehetőségeket, ideértve a regisztrációhoz kötött információkhoz való hozzáférést, illetve az információk frissítésének módjait.

Személyes adatainak védelme fontos számunkra, így függetlenül attól, hogy Ön új vagy régi felhasználója oldalainknak, kérjük, szánjon rá időt, hogy megismerje, és vegye fel velünk a kapcsolatot, ha valamilyen kérdése merülne fel adatai kezelésével illetve egyéb tevékenységünkkel kapcsolatban.

Az általunk gyűjtött adatok

Az adatokat kétféleképpen gyűjtjük:

Az Ön által megadott adatok:

Például több szolgáltatásunk igénybevételéhez is szüksége van regisztrációra oldalainkon.

Amikor Ön regisztrál, személyes adatai megadását kérjük, így nevét, e-mail címét, lakhelyét, telefonszámát.

Ha az általunk kínált funkciók minden előnyét ki szeretné használni, akkor a nyilvánosság számára is láthatók egyes adatai.

A weboldalaink használata során megszerzett adatok:

Adatokat gyűjthetünk, hogy Ön milyen szolgáltatásainkat veszi igénybe és, hogy Ön azokat hogyan használja, például amikor felkeres egy, a hirdetési szolgáltatásainkat használó weboldalt, vagy amikor megtekinti híreinket, vagy rákattint hirdetéseinkre és az általunk szolgáltatott tartalomra.

Az ilyen adatok a következőket tartalmazzák:

Eszközadatok

Eszköz specifikus adatokat gyűjthetünk (így az Ön hardverére, az operációs rendszerének verziójára is).

Naplóadatok

Szolgáltatásaink igénybevételekor, illetve az általunk szolgáltatott tartalom megtekintésekor automatikusan szervernaplókban gyűjthetjük és tárolhatjuk bizonyos adatait.

Az ilyen adatok között a következők szerepelhetnek:

a szolgáltatásaink igénybevételének módjára vonatkozó adatok, például a keresési lekérdezések, IP-cím, hardverbeállítások, a böngésző típusa és nyelve, a lekérés dátuma és időpontja és a hivatkozó URL.

Az Ön böngészőjének egyedi azonosítására alkalmas cookie-k.

Helyben tárolt adatok

Az adatokat (például a személyes adatokat) helyileg is gyűjthetjük és tárolhatjuk az eszközén mechanizmusok segítségével, mint böngészők internetes tárterületén és az alkalmazásadatok gyorsító tárain.

Cookie-k és névtelen azonosítók

Hogyan használhatjuk fel az összegyűjtött adatokat?

A szolgáltatásainkból összegyűjtött adatokat szolgáltatásaink nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a felhasználóink védelmére használjuk fel.

Amikor felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizhetjük az Önnel folytatott kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen az Ön lehetséges problémáinak a megoldásában.

E-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassuk Önt.

Az adatoknak a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt az Ön hozzájárulását kérjük.

Átláthatóság és a választás lehetősége

Az embereknek különféle adatvédelmi aggályaik merülhetnek fel. A mi célunk az, hogy érthetővé tegyük, milyen adatokat gyűjtünk, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson adatainak felhasználásával kapcsolatban.

Lehetősége van például a következőkre:

Amennyiben van fiókja, az Ön Fiókjához kapcsolt adatok áttekintése és ellenőrzése valamint azok módosítása.

Beállíthatja azt is, hogy böngészője az összes cookie-t letiltsa, így azokat is, amelyek szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak, vagy azt, hogy böngészője jelezze, ha valamilyen cookie-t helyezünk el.

Azonban, számos szolgáltatásunk nem működik megfelelően akkor, ha Ön nem engedélyezi a cookie-k használatát.

Az Ön által megosztott adatok

Szolgáltatásunk lehetővé teszi adatainak másokkal való megosztását.

Amikor nyilvánosan osztja meg az adatokat, akkor az ilyen adatok indexelhetővé válhatnak a keresőmotorok számára.

Szolgáltatásaink többféle lehetőségeket kínálnak Önnek tartalma megosztására és eltávolítására.

A személyes adataihoz való hozzáférés és a személyes adatainak frissítése

Arra törekszünk, hogy Ön hozzáférhessen személyes adataihoz, azt bármikor módosíthassa, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat.

Amennyiben személyes adatai tévesen szerepelnek rendszerünkben, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy Ön ezeket a téves adatokat mielőbb frissíthesse vagy törölhesse.

Kivéve, ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni jogszabályban előírt célokra.

Ha biztosítani tudjuk az adatokhoz való hozzáférést és az adatok helyesbítésének lehetőségét, akkor ezt díjmentesen tesszük.

Célunk az, hogy szolgáltatásainkat olyan módon nyújtsuk, amely védelmet biztosít az adatok véletlenszerű vagy rosszindulatú megsemmisülésével szemben. Emiatt előfordulhat, hogy miután törölte adatait szolgáltatásainkból, nem töröljük azonnal az aktív szervereinken lévő példányokat, és az adatok megmaradhatnak biztonsági rendszereinkben.

Az általunk megosztott adatok

Más vállalattal, szervezettel vagy személlyel nem osztjuk meg a személyes adatokat, kivéve, ha az alábbi körülmények valamelyike áll fenn:

Az adatmegosztás az Ön beleegyezésével történik.

A személyes adatokat akkor osztjuk meg vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha ehhez rendelkezésünkre áll az Ön hozzájárulása.

A rendszergazdákkal, adminisztrátorokkal történő adatmegosztás

A rendszergazdának, adminisztrátoroknak lehetősége nyílhat a következőkre:

-a fiókjával kapcsolatos statisztikák megtekintése.

-a fiókjához tartozó jelszó módosítása.

-a fiókjához való hozzáférés felfüggesztése vagy megszüntetése.

-a fiókja részeként tárolt adatokhoz való hozzáférés, illetve az ilyen adatok megőrzése.

-fiókadatainak megszerzése, annak érdekében, hogy biztosíthassa a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, jogi eljárásoknak vagy végrehajtható közigazgatási intézkedéseknek való megfelelést.

-az Ön adatainak vagy adatvédelmi beállításainak törlésére vagy szerkesztésére való lehetőség korlátozása.

Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk felhasználóinkat a birtokunkban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

Hatály

Adatvédelmi irányelvünk az általunk kínált valamennyi szolgáltatásra, ideértve a más webhelyeken kínált szolgáltatásokra (például hirdetési szolgáltatásainkra) is alkalmazandó, de nem terjed ki az olyan szolgáltatásokra, amelyre olyan külön adatvédelmi irányelv vonatkozik, amely nem foglalja magában a jelen Adatvédelmi Irányelvet.

Adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak más vállalatok vagy személyek által kínált szolgáltatásokra.

Adatvédelmi Irányelveink nem terjednek ki azon egyéb vállalatok és szervezetek információs gyakorlatára, akik a szolgáltatásainkat reklámozzák és akik a kapcsolódó hirdetések szolgáltatásához és nyújtásához cookie-kat, és más technológiai megoldásokat alkalmazhatnak.

Összegzés


Weboldalunk
(www.szagstop.hu) szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

Személyes adatait harmadik fél számára nem adjuk át, kivéve ha ezt törvény előírja.
Személyes adatnak minősül: neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, IP címe.

Az oldalon regisztráló hozzájárul, hogy a regisztrációkor megadott e-mail címre az üzemeltető hírlevelet küld.
Az oldalon található kérdőívek kitöltésével és annak elküldésével, a kérdőívet kitöltő hozzájárul adatainak kezeléséhez, és további értesítés nélküli válasz fogadásához.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

A Vállalkozó. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai és adatőrzési eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Vállalkozó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Vállalkozó. az adatkezelés során megőrzi:

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

valamint biztosítja a

 1. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Vállalkozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmét indokolni nem köteles. A Vállalkozó törekszik arra, hogy a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott valamennyi információt és a 15-32. és 34. cikk szerinti minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg az érintett részére.

További jogok: a.) az érintett hozzáféréshez való joga (pl. adatok megismerése, történik-e adatkezelés, stb.); b.) az érintett kérheti a Vállalkozó. által kezelt személyes adatainak helyesbítését, kijavítását, kiegészítését; c.) törléshez és elfeledtetéshez való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); d.) az adatkezelés korlátozásához való jog; e.) az adathordozáshoz való jog; f.) tiltakozás joga; g.) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshatálya; h.) visszavonás joga.

 1. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Figyelemmel a kérelem bonyolultságára vagy a kérelmek számára, szükség esetén a határidő két hónappal meghosszabbítható, amiről a Vállalkozó. a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az okok megjelölésével írásban tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikusan küldte meg kérelmét, a tájékoztatásnak is annak kell lenni, kivéve, ha az érintett ettől eltérően kéri. Amennyiben az adatkezelő az érintett kérelme alapján nem tesz intézkedéseket, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Vállalkozó a kért tájékoztatást díjmentesen biztosítja, kivéve amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés végrehajtásával felmerülő adminisztratív költségekre, az adatkezelő kérheti ezen költségeinek megtérítését, ésszerű díj felszámítása mellett, vagy megtagadhatja a kérelem alapján kért intézkedést.

A Vállalkozó az általa kezelt, az érintettel összefüggő személyes adatokról másolatot ad át az érintett kérésére. Amennyiben az érintett további másolatokat kér, úgy az adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költségeket számolhat fel. Elektronikus formában benyújtott kérelem esetén, az információkat ugyancsak elektronikusan kell az érintett rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 1. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Akit az adatvédelmi jogszabályok megértése eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár ér, kártérítésre jogosult, amit az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles megfizetni. Az adatfeldolgozó csak akkor felelős, amennyiben nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy nem tartotta be az adatkezelő jogszerű utasításait. Több adatkezelő, vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősek az adatkezelés során okozott kárért, ebben az esetben egyetemlegesen felelnek a teljes kárért.

 1. JOGOSTVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerinti – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az ügyben a bíróság soron kívül jár el.

Adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni. (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).

 

Kelt: Hatvan, 2020. január 06.